Woestijnleven Petra

Project

Mark* is uitgezonden onder de projectnaam Woestijnleven Petra. Hij woont in een van de landen in het Midden-Oosten. Mark weet zich geroepen om op eenvoudige wijze Gods Woord te verkondigen; zoals de David oproept in 1 Kronieken 16: Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken. Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtiglijk van al Zijn wonderwerken.

De projectnaam Woestijnleven Petra is afgeleid van een uitspraak van de Heere Jezus, waarin Hij zegt: en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. Mark is er zeker van dat de Heere Zijn kerk ook in de Arabische wereld heeft en dat de poorten van de hel dit niet kunnen overweldigen (Matth. 16:18).

Hij heeft zich op zijn uitzending voorbereid door o.a. het volgen van de “En Route”-cursus op All Nations College in Engeland. Deze missionaire training van tien weken wordt door velen onderschreven als een goede voorbereiding op een uitzending. Ook heeft hij al een aantal reizen door het Midden-Oosten gemaakt.

Het jaar 2021 zal in het teken staan van taalstudie Arabisch. Teneinde een goede relatie op te bouwen met de Arabische bevolking is het van essentieel belang dat Mark de lokale taal leert. Want naast intensieve taalstudie is er ook tijd om ontmoetingen te hebben met de lokale bevolking.

De uitzending van Mark zal ter plaatse worden gefaciliteerd door Near East Ministry (NEM), een christelijke organisatie die diaconale werkers uitzendt naar Israël en diverse Arabische landen als Egypte, Jordanië en Libanon. De basis van het werk van de NEM, en de plaats van Israël en de Arabische volken in Gods Heilsplan, wordt gevonden in Jesaja 19: 19-25

Stichting Ismaël is de NEM zeer erkentelijk voor de samenwerking die we voor het project Woestijnleven Petra met hen kunnen aangaan.

Mark wordt uitgezonden als vrijwilliger en is qua inkomsten volledig afhankelijk  van giften.
Doet u mee om deze uitzending mogelijk te maken?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL94 TRIO 0320 1619 78 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Petra.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Petra.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier een schuilnaam