Woestijnleven Petra

Project

Mark en Sara* zijn uitgezonden onder de projectnaam Woestijnleven Petra. Zij wonen in een van de landen in het Midden-Oosten. Mark en Sara weten zich geroepen om op eenvoudige wijze Gods Woord te verkondigen; zoals de David oproept in 1 Kronieken 16: Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken. Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtiglijk van al Zijn wonderwerken.

Petra

De projectnaam Woestijnleven Petra is afgeleid van een uitspraak van de Heere Jezus, waarin Hij zegt: en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. Mark is er zeker van dat de Heere Zijn kerk ook in de Arabische wereld heeft en dat de poorten van de hel dit niet kunnen overweldigen (Matth. 16:18).

Arabisch Schiereiland

Voor Arabieren op het Arabisch Schiereiland kan het moeilijk zijn om christen te blijven. Het lijkt dat de poorten van de hel door middel van de islam de kerk heeft overwonnen. Hier en daar zijn er toch ook in dit land enkele gelovigen. Mark en Sara hebben het verlangen om deze gelovigen te ondersteunen en Gods Naam ook onder de Arabieren te vermelden. Hiervoor is het kennen van de Arabische taal essentieel.

Taalstudie

Daarom staan de jaren 2022 en 2023 in het teken van een taalstudie Arabisch. Naast intensieve taalstudie is er ook tijd om ontmoetingen te hebben met de lokale bevolking. Om ten eerste de lokale cultuur te kennen. Maar ook om relaties met de lokale mensen op te bouwen en het Goede Nieuws te delen.

Uitzending

De uitzending van Mark en Sara zal ter plaatse worden gefaciliteerd door de Brethren in Christ World Missions (BICWM), een christelijke organisatie die diaconale werkers uitzendt naar verschillende landen over de hele wereld met het doel om een kerk te stichten onder alle volken. Dit volgens de grote opdracht van de Heere Jezus voor Hij naar de hemel opvoer. Matth. 28:18-20: En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Stichting Ismaël is de BICWM zeer erkentelijk voor de samenwerking die we voor het project Woestijnleven Petra met hen kunnen aangaan.

Bijdragen

Mark wordt uitgezonden als vrijwilliger en is qua inkomsten volledig afhankelijk  van giften.
Doet u mee om deze uitzending mogelijk te maken?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL94 TRIO 0320 1619 78 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Petra.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Petra.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier schuilnamen