Advent: Verwachting voor het Midden-Oosten

Nieuwsartikel

Het jaar 2022 is bijna voorbij. Advent is aangebroken en het Kerstfeest wordt binnenkort over de gehele wereld gevierd. In deze Adventstijd wordt er in veel kerken gepreekt over de verwachting en het uitzien naar de komst van Christus.

Kerst in het Midden-Oosten

Ook  christenen in het Midden-Oosten maken zich op voor het Kerstfeest. Veel Koptische christenen vieren Kerstdag op of rond 7 januari om de geboorte van Jezus Christus te herdenken.
In Irak is Kerst sinds 2008 een vrije feestdag. In christelijke huizen is het gebruikelijk om samen te komen bij een vuur om met elkaar psalmen te zingen en Bijbellezingen te houden. Tegelijkertijd lijkt het door het engelen gezongen Vrede op Aarde soms moeilijk te bevatten voor christenen in het Midden-Oosten.
Ook in het afgelopen jaar hadden christenen in het Midden-Oosten het moeilijk. Christenen hebben te maken met stigmatisering, discriminatie, maar ook van extremere vormen van vervolging, zoals doodsbedreigingen en gevangenschap.

 

Terugblik 2022

Stichting Ismaël heeft zich ook in 2022 ingezet om de boodschap van hoop, leven en vernieuwing voor de Arabische wereld te laten weerklinken. Stichting Ismaël heeft nieuwe projecten gesteund en hierbij ingespeeld op de behoeften van christenen in het Midden-Oosten. Enkele initiatieven van het afgelopen jaar:

  • In Egypte zijn we begonnen met het steunen van de bouw van een kerk in het dorpje Zawya Sultan. Stichting Ismaël gaat voor € 20.000 bijdragen, maar eerst moet de fundering van dit kerkje nog gelegd worden. In december wordt de eerste steen gelegd door de president van de protestantse kerken in Egypte, dr. Andrea Zaki.
  • In Noord-Irak steunt Stichting Ismaël de bouw van een ontmoetingscentrum en bibliotheek om zo de onderlinge ontmoetingen en geestelijke broederschap tussen Iraakse christenen te bevorderen.
  • Op online gebied hebben we bijgedragen aan het platform Al Sawt Al Masihi, een platform op Facebook en Instagram voor het Midden-Oosten waarop drie keer per week berichten worden gedeeld over het christelijk geloof.
  • In Libanon is Stichting Ismaël begonnen met de steun van Prison Ministry. Met een grote groep vrijwilligers wordt in gevangenissen het Evangelie gedeeld aan voornamelijk moslims. Vaak zijn dit groepen van meer dan 50 mensen. Ook worden er Bijbels en andere lectuur uitgereikt.
  • Tenslotte is Stichting Ismaël doorgegaan met de verspreiding en vertaling van duizenden (kinder)Bijbels in de Arabische taal in landen als Egypte, Jordanië, Libanon, Irak en Syrië.  

 

Projectbezoeken

Op de projectreizen in het afgelopen jaar zijn we bemoedigd door de getuigenissen van  christelijke jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Ondanks de uitdagingen waar Arabische christenen voor staan, is er een kinderlijk vertrouwen op God. Hij zal voleindigen wat Hij is begonnen!
In oktober 2022 is bureaumanager Jan Vreeken afgereisd naar Egypte en Libanon. In Egypte is hij aanwezig geweest bij de de toerustingsbijeenkomst van de zondagschoolleiders in Minya, Upper Egypt. De reis naar Libanon diende om persoonlijk kennis te maken met de mensen met wie de organisatie samenwerkt. Op reis in Libanon werd ervaren: Hoe slechter de situatie wordt in Libanon, hoe meer vruchtbaar het is voor Gods Kerk. Als gevolg van de explosie in Beiroet in 2020, moesten veel kerken worden gerenoveerd. Het valt nu op dat er meer kerkgangers zijn dan voorheen. Gods werk gaat door en zal vrucht dragen in der Eeuwigheid!

  

Veldwerkers

Naast de projecten ondersteunt stichting Ismaël  via het project Woestijnleven ook veldwerkers op verscheidene plekken in het Midden-Oosten. Het is Gods opdracht om Zijn boodschap over heel de wereld te verkondigen. Vergeet ook deze veldwerkers niet in uw gebeden!

 

Dank voor uw betrokkenheid

We willen u en jou bedanken voor de betrokkenheid bij het werk van Stichting Ismaël in 2022, hetzij door gebed, financiële giften of de aanwezigheid tijdens bijeenkomsten van stichting Ismaël.  De betrokkenheid van kerken, scholen, ondernemers en particulieren is onmisbaar in de voortgang van het werk van de stichting. We bidden dat uw financiële steun en het werk van Stichting Ismaël mag dienen tot steun voor onze gelovige broeders en zusters in het Midden-Oosten en tot bekering van hen die nog niet eerder van de naam van Jezus gehoord hebben. Neem de christenen in het Midden-Oosten mee in uw gebed, die Kerstfeest in heel andere omstandigheden vieren dan wij.

We leven in de Adventsperiode, vlak voor kerst. Christenen over de hele wereld zien uit naar de komst van het Kerstfeest en de komst van Christus in het hart. Is het uw gebed dat deze Adventsverwachting ook vervuld mag worden onder de christenen in het Midden-Oosten?

En zij zal een Zoon baren, en gij zult zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden….’.

Stichting Ismaël wenst u een Gezegend Kerstfeest toe!

 

Wilt u aan het einde van 2022 toch nog iets bijdragen?

Helpt u mee om deze initiatieven mogelijk te maken?
U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Woordverkondiging in het Midden-Oosten.
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Woordverkondiging in het Midden-Oosten.

 

MEDITATIE – Geen plaats (Lukas 2)

Kerstfeest gaat over Christus en de verlossing door Hem. Laat niemand denken dat er verlossing is zonder het geloof in Christus.
De dood, de zonde en de duivel zijn overwonnen door de geboren Koning. Voor deze Koning is echter in het natuurlijke hart geen plaats. Ook dat is een grote waarheid die in de Schrift wordt onderstreept. Hij echter komt en maakt plaats. Hij maakt plaats voor Zichzelf en voor Zijn weldaden.
Dat is grote blijdschap die heel het volk wezen zal. Door het geloof en door Gods Geest wordt dit geleerd. De herders mochten het horen en zien. En daarom vertelden ze alom het woord dat hun van dit Kind gezegd was.
Wat is uw taal en lof in deze dagen? Het geloof heeft, voor tijd en eeuwigheid, genoeg aan Christus en aan Hem alleen.
In Lukas 2 vers 26 wordt gewezen op het werk van de Heilige Geest. Die zal van Hem getuigen. Christus is de enige hoop in deze verloren wereld. Daarvan getuigt de Geest.
De discipelen zullen echter ook getuigen. Zij zullen de mensen wijzen op Christus en Zijn werk. Dat is de belangrijkste boodschap in deze arme wereld. Er is een Verlosser. Die boodschap moet overal klinken. In Nederland, maar ook in de landen van de Islam.
Dat roept tegenstand en moeite op. Gods Woord roept altijd weerstand op. Maar de Heere staat Zelf in voor de vrucht. In Woord en daad mag de boodschap van Christus worden gebracht. Die boodschap zal ook zeker vrucht dragen. Door het stille werk van Gods Geest worden er wereldwijd mensen tot Christus gebracht, opdat ze in Hem zouden geloven.
Dat werk gaat ook in de wereld van de Islam voort. Tot Gods eer en tot heerlijkheid van Christus.
Kom, laten we dat werk ook met onze gebeden omringen.

Ds. Visscher, voorzitter Stichting Ismaël